Opasne hemikalije

TEHNIČKI DOSIJE

Pravilna primena Zakona o biocidnim proizvodima obezbeđuje da se u promet stavljaju samo biocidni proizvodi koji su dovoljno efikasni da unište nepoželjne organizme i pri tome nemaju neprihvatljiva dejstva na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. To se postiže procenom aktivne supstance i procenom biocidnog proizvoda, odnosno procenom njegovog uticaja na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, mogućih nepoželjnih posledica po ciljne organizme, efikasnost i rizik pri predviđenom načinu upotrbe.
Procena biocidnog proizvoda vrši se na osnovu Tehničkog dosijea koji sadrži podatke o aktivnoj supstanci i biocidnom proizvodu:
  • identitet,
  • podatke o fizičkim i hemijskim svojstvima,
  • podatke o metodama za detekciju,
  • podatke o toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima,
  • podatke o načinu korišćenja i efikasnosti na ciljne organizme,
  • podatke o merama za zaštitu zdravlja ljudi, životinja i životne sredine,
  • podatke o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju i
  • sažetak tehničkog dosijea.
Obim i tačna sadržina Tehničkog dosijea utvrđena je Pravilnikom o obimu i sadržini Tehničkog dosijea za biocidni proizvod, odnosno za biocidni proizvod manjeg rizika. Podaci za Tehnički dosije o fizičkim, hemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima aktivne supstance i biocidnog proizvoda obezbeđuju se primenom metoda ispitivanja koje su propisane zakonom kojim se uređuju hemikalije.
Tehnički dosije je sastavni deo dokumentacije koja se predaje Ministarstvu  radi dobijanja odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda. Bez Tehničkog dosijea nije moguće dobiti odobrenje.
© Copyright - Savetnik za hemikalije