Opasne hemikalije

KLASIFIKACIJA HEMIKALIJA

Ko ima obavezu klasifikacije hemikalija?

Klasifikaciju hemikalija treba  da izvede u skladu sa zakonskim uredbama.
Klasifikacija se vrši po novom sistemu klasifikacije CLP/GHS-u (globalno harmonizvanom sistemu – jedinstven sistem klasifikacije u celom svetu)
Klasifikacija hemikalija u određenu klasu opasnosti vrši se na osnovu:

podataka o njihovim svojstvima

  1. fizička I hemijska
  2. toksikološka (efekti na zdravlje ljudi) I
  3. ekotoksikološka (efekti na životnu sredinu)
  4. I utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u odrežene klase opasnosti

Pri kvalifikaciji hemikalija mogu se koristiti

  • Podaci dobijeni na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja
  • Podaci iz epidemioloških studija i praktičnih iskustava o efektima na ljude (statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima)
  • Podaci iz stručne literature (naučnih istraživanja)
  • Podaci dobijeni primenom propisanih metoda ispitivanja opasnih svojstava hemikalija- pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija (Sl. Glasnik RS br. 42/11)
  • Podaci o proceni opasnosti smeše dobijeni primenom metoda izračunavanja
© Copyright - Savetnik za hemikalije