Opasne hemikalije

Novosti

 • До 1. септембра 2017. г. хемикалије и одређени производи се класификују, пакују и обележавају у складу са Правилником КПО („Сл.гласник РС”, бр.105/13), а могу бити класификоване, обележене и упаковане и у складу са овим правилником
 • Ако су супстанце стављене у промет пре 1. септембра 2017. г. и класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником КПО („Сл.гласник РС”, бр.105/13), снабдевач те супстанце од септембра 2019. године поново обележавa и пакује у складу са овим правилником
 • Ако су смеше стављене у промет пре 1. јуна 2015. г., а класификоване су, обележене и упаковане у складу са DSD/DPD или са Правилником КПО („Сл.гласник РС”, бр.64/10 и 26/11), снабдевач те смеше од јуна 2017. г. поново обележава и пакује у складу са Правилником КПО („Сл.гласник РС”, бр.105/13)
 • Ако су смеше стављене у промет после 1. јуна 2015. г., а пре 1. септембра 2017. г., а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником КПО („Сл.гласник РС”, бр.105/13) снабдевач те смеше од 1 септембра 2019. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.
 • За управљање хемикалијама у Републици Србији користи се превентивни приступ и начела предострожности што је описано кроз захтеве исказане у

Закону о хемикалијама („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)

Произвођач, увозник и даљи корисник мора:

 • производити,
 • стављати у промет и
 • користити хемикалијe,

тако да нема непожељних ефеката по здравље људи и животну средину, што остварује класификацијом хемикалија пре стављања у промет и обавештавањем корисника хемикалија о опасностима којима су изложени приликом њихове употребе –обележавањем (етикета), израдом безбедносног листа и оглашавањем

 • Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за oбављање делатности промета односно коришћења, јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа опасности, и то у складу са:

Правилником о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Сл. гласник РС”, број 64/10, 26/11, 105/13, 52/17) у класе опасности ( Табела 1) НОВО!

 • Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу и опасних хемикалија 114/14

Део 1: Списак хемикалија за поступак претходног обавештења

Део 2. Списак хемикалија за PIC поступак

 • Одељак А Додатне хемикалије за PIC поступак
 • Одељак Б Хемикалије са списка Ротердамске конвенције

Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен

 • Табела 1: Списак дуготрајних органских загађујућих супстанци са листи из Анекса А и Б Стокхолмске конвенције о дуготраjним органским загађујућим супстанцама
 • Табела 2: Остале опасне хемикалије чији је извоз забрањен
© Copyright - Savetnik za hemikalije