Detergenti

Oblast detergenata je uređena:

 • zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10) – članovi 73-81
 • pravilnikom o detergentima ( „Službeni glasnik RS“ br. 40/10)

Pravilnik o detergentima propisuje:

 • kriterijume i metode ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta
 • sadržinu tehničkog dosijea o surfaktantu
 • specifičan način obeležavanja detergent
 • sadržaj Liste o sastavu detergenta, kao I podatke iz te liste koji su dostupni javnosti

 Proizvođač detergenata je dužan da:

 • izvrši klasifikaciju
 • obeleži detergent u skladu sa propisima kojima se uređuje obeležavanje hemikalija, kao i specifičnim načinom obeležavanja koji je propisan za detergente
 • izradi bezbednosni list
 • izradi Listu o sastavu detergent
 • učini podatke o sastavu detergenta dostupnim javnosti na svojoj internet stranici
 • izvrši upis detergenta u Registar hemikalija

Definicije 

Detergent jeste supstanca ili smeša koja sadrži sapune odnosno druge surfaktante i koristi se za pranje i čišćenje. U detergente spadaju i pomoćne smeše za pranje (pretpranje, ispiranje ili izbeljivanje odeće), omekšivači rublja, smeše za druga čišćenja i sl.

Proizvođač detergenta jeste pravno lice ili preduzetnik koji stavlja detergent ili surfaktant u promet, a koji iste proizvodi, uvozi ili menja karakteristike detergenta i pakuje takav detergent, menjajući njegovo obeležavanje.

Detergent za industrijske ili profesionalne svrhe jeste detergent koji koristi samo stručno osposobljeno osoblje, a koji se ne koristi u domaćinstvu.

Sastojak detergenta jeste svaka hemijska supstanca, sintetičkog ili prirodnog porekla namenjena za umešavanje u detergent.

Surfaktant je bilo koja organska supstanca odnosno smeša koji ima površinski aktivna svojstva i koji sadrži jednu ili više hidrofilnih i hidrofobnih grupa koje su sposobne da smanje površinski napon vode formirajući raširen ili adsorbujući monosloj na dodiru voda – vazduh i stvore emulziju odnosno mikroemulziju odnosno micele kao i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina.

Surfaktanti – biorazgradljivost

Kriterijum potpune aerobne biorazgradljivosti surfactant ispunjava ukoliko pod dejstvom mikroorganizama u periodu od 28 dana dođe do potpune razgradnje 60% molekula na:

 • ugljendioksid, vodu i mineralne soli. (Pravilniku o detergentima, član 4. stav 1)

 Kriterijum primarne biorazgradljivosti surfaktant ispunjava ako dejstvom mikroorganizama dođe do strukturne promene 80% molekula u periodu od 3 sata, pri čemu surfaktant gubi površinski aktivno svojstvo. (Pravilniku o detergentima, član 4.stav 2)

Svi surfaktanti u detergentima moraju da ispunjavaju kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti →  detergent se može staviti u promet ako surfaktant sadržan u tom detergentu ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradivosti

Izuzetak: detergent koji se koristi za industrijsku upotrebu može da sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti već primarne biorazgradljivosti → uslov je da je za surfaktant izdato odobrenje za korišćenje od strane Agencije za hemikalije ili je u EU izdat akt kojim se odobrava korišćenje ovakvog surfaktanta.

 • Metode ispitivanja potpune aerobne biorazgradljivosti navedene su Prilogu I, Deo 1 A. Pravilnika o detergentima, a opis metoda dat je u Pravilniku o metodama ispitivanja, Poglavlje S.
 • Metode ispitivanja primarne biorazgradljivosti zasurfaktante u detergentima date su u Prilogu I,Deo 1B. i 1V. Pravilnika o detergentima

Preuzmite listu surfaktanata za koje je izdato odobrenje ili donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu u EU i listu surfaktanata za koje je odbijen zahtev za odobrenje i surfaktanata koji su zabranjeni u EU

Bezbednosni list za detergente koji se stavljaju u promet:

 • mora da sadrži podatke koji su propisani Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Službeni glasnik RS”, broj 100/11)
 • mora da sadrži i informaciju o potpunoj aerobnoj biorazgradljivosti surfaktanata u tom detergentu ili informaciju da je za taj surfaktant izdato odobrenje za korišćenje → te informacije moraju da budu navedene u Poglavlju 12. Ekotosikološki podaci ili u Poglavlju 15. Regulatorni podaci.

Upis u Registar hemikalija

Proizvođač detergenta je dužan da detergent upiše u Registar hemikalija.

Tehnički dosije o surfaktantu – TDS

Za dobijanje odobrenja za stavljanje u promet detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti potrebno je uz zahtev dostaviti i TDS koji sadrži podatke potrebne za procenu rizika tog surfaktanta i metabolita koji nastaju njegovom biorazgradnjom.

 Sadrži sledeće elemente:

 1. Identitet surfaktanta;
 1. Rezultati ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta;
 1. Informacije o surfaktantu;
 1. Količine surfaktanta koje se koriste u detergentima;
 1. Predviđeni načini korišćenja;
 1. Potencijalno teško razgradljivi metaboliti;
 1. Rezultati dodatnih ispitivanja;
 1. Predlog procene rizika surfaktanta.

 Obeležavanje detergenata

Svaki detergent koji se stavlja u promet a namenjen je opštoj upotrebi, mora da bude klasifikovan, upakovan i obeležen u skladu sa propisima o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašaanju hemikalija i usklađen sa odredbama Pravilnika o detergentima.

Preuzmite uputstvo o načinu obeležavanja detergenata (za proizvođače detergenata)

 Na osnovu klasifikacije detergenta i kriterijuma za izbor elementa obeležavanja na etiketi/ambalaži se navode:

 • znak opasnosti i pisano upozorenje,
 • odgovarajući grafički prikaz (piktogram),
 • oznake rizika i
 • oznake bezbednosti.

Elementi obeležavanja u skladu sa specifičnim načinom obeležavanja za detergente koji su namenjeni za opštu upotrebu:

 • Opšti podaci – naziv i trgovačko ime detergenta; podaci o pravnom licu odgovornom za stavljanje detergenta u promet; podaci o pravnom licu, adresa elektronske pošte, internet prezentacije i tel. br. iz Liste o sastavu detergenta.
 • Specifični podaci
 • Elementi obeležavanja detergenta o merama predostrožnosti
 • Elementi obeležavanja koji se odnose na detergente za pranje veša

Specifični podaci o sastavu detergenta koji se obavezno navode na ambalaži, odnose se na svaki sastojak detergenta čija je koncentracija veća od 0,2% tako što se navodi opseg masenog udela tog sastojka (%):

 • manje od 5 % (<5%)
 • od 5 % do 15 % (5-15%)
 • od 15 % od 30 % (15-30%)
 • 30 % i više.

Ovi podaci se odnose na sastojke kao što su: fosfati, fosfonati (fosfiti), anjonski, katjonski, amfoterni i nejonski surfaktanti, izbeljivači na bazi kiseonika…

Podaci o sastojcima detergenta koji se obavezno navode, nezavisno od koncentracije prisutnog sastojka (enzimi, dezinficijensi, optička belila, mirisi I konzervansi).

Na etiketi/ambalaži, ne sme da se nalazi slikovni prikaz voća, takav da može dovesti potrošača u zabludu u pogledu korišćenja detergenta.

Obeležavanje detergenta za industrijske ili profesionalne svrhe

Proizvođač detergenta za industrijske ili profesionalne svrhe odgovarajućom tehničkom dokumentacijom daje dovoljno informacija (podataka) daljim korisnicima, tako da on ne mora da obeleži detergent u skladu sa specifičnim načinom obeležavanja detergenata namenjenih za opštu upotrebu, već je poželjno da na etiketi/ambalaži detergenta namenjenog daljim korisnicima bude istaknuto obaveštenje:

“Samo za profesionalnu upotrebu”.

Detergent koji ima dvojnu namenu, odnosno namenjen je i za opštu upotrebu, mora da bude obeležen u skladu sa specifičnim zahtevima.

 

Lista o sastavu detergenta

 Proizvođač detergenta dužan je da sačini Listu o sastavu detergenta namenjenog za opštu upotrebu i čuva je 5 godina.

Lista o sastavu detergenta sadrži sledeće podatke :

 • naziv detergenta;
 • podatke o proizvođaču (adresa, e-ma-il, broj telefona);
 • podatke o svim sastojcima detergenta, date po zastupljenosti masenog udela (%) od najvećeg do najmanjeg, prikazanim u sledećim opsezima: 10 % ili više (≥10%),
 • 1 % ili više, ali manje od 10 % (1-10%)
 • 0,1 % ili više, ali manje od 1 % (0,1-1%)
 • manje od 0,1 % (<0,1%)

Proizvođač je dužan da na svojoj internet strani objavljuje podatke iz Liste o sastavu detergenta.