SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST

Procedure i rokove u kojima se sprovodi postupak prethodnog obaveštenja

 • Sadržaj obaveštenja o izvozu i dokumenta koja se dostavljaju radi sprovonenja tog postupka
 • Spisak hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja
 • U kojim slučajevima nije potrebno dalje sprovoditi postupak prethodnog obaveštenja

Procedure i rokove u kojima se sprovodi postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja

 • Sadržaj zahteva za sprovonenje tog postupka
 • Spisak hemikalija za postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja
 • Spisak zemalja članica Roterdamske konvencije koje zahtevaju informacije o tranzitu hemikalija i sadržaj tih informacija
 • Spisak opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen

Odredbe Zakona o hemikalijama iz poglavlja VIII. koje se odnose na uvoz I izvoz odrenenih opasnih hemikalija ne primenjuju se na:

 • hemijsko oružje i prekursore za hemijsko oružje;
 • prekursore opojnih droga i psihotropne supstance;hranu i prehrambene aditive;
 • hranu za životinje i aditive za tu hranu;
 • lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini;
 • hemikalije koje se koriste za naučno istraživanje i razvoj u količini koja ne utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a ne prelazi 10 kg za svaku hemikaliju prilikom svakog uvoza.

Procedure vezane za uvoz i izvoz hemikalije

 • Postupak prethodnog obaveštenja (Spisak hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja dat je u Delu 1. Priloga 1.)
 • Postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak)- Spiska hemikalija za PIC postupak u Delu 2. Priloga 1. Pravilnika
 • Postupak u vezi tranzita
 • Obaveštenje o spisku hemikalija koje se ne smeju izvoziti
 • Obaveze dostavljanja informacija o uvozu i izvozu hemikalija Agenciji za hemikalije