Bezbedonosti list

U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list kada stavlja u promet:

  • opasnu hemikaliju

Opasna hemikalija je hemikalija koja se može klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti

 

  • hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne bioakumulativne – toksične (PBT)
  • veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (vPvB)
  • druge hemikalije koje imaju svojstva koja izazivaju zabrinutost svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade.

 

Takođe, snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju SMEŠU koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:

  • najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi I životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;
  •  
  • najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva KIZ;
  •  
  • supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama

 

Bezbednosni list mora biti izrađen na srpskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o  sadržaju bezbednosnog lista.